KURUMSAL

  • ZİYARETÇİLER
  • EĞİTİM
  • GÜVENLİK KAMERALARI

Ziyaretçiler

MARTAŞ YEMEK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( “Kanun” ) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Martaş Yemek ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Ziyaretçilere ilişkin; ad-soyad, araç plaka bilgisi, iş unvanı ve geldiği firma bilgisi verileri; şirkete giriş tarihi ve saati, şirketten çıkış saati ziyaretçi defterine kaydedilmek suretiyle ve Fiziksel mekan güvenliğinin temini Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ziyaretçinin kimliğini doğruyabilmek amacıyla nüfus cüzdanını ibraz etmesi talep edilmekle beraber, ziyaretçi kartı verilirken nüfus cüzdanını güvenlik birimimize teslim etmek istemeyen ziyaretçilerimizin kartvizitini teslim etmesi de kabul edilmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, elde edilen kişisel veri; şirket girişinde güvenlik amiri tarafından işlenmekte olup kayıt işlemi İdari İşler Müdürü tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri): Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.martasyemek.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.martasyemek.com.tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

Yazının PDF belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim

MARTAŞ YEMEK VE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EĞİTİMLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( “Kanun” ) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Martaş Yemek ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Eğitime katılanlara ilişkin ad-soyad, imza ve fotoğrafları; eğitime katılanlar listesinin ve katılım belgesi düzenlenmesi suretiyle; eğitim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma ve çalışanların performansını ve motivasyonunu artırma amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel verileriniz; eğitimi gerçekleştiren ilgili birim tarafından işlenmekte olup kayıt işlemi Personel ve Muhasebe Müdürü ve/veya ilgili birim müdürü tarafından ve iş sağlığı ve güvenliği hususlarını ilgilendiren eğitimlerde ise İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmakta olup; yalnızca eğitim hizmeti veren firma/kişi ile sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti gereği paylaşılmaktadır. Ayrıca, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunluluğu nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari otoriteler ve adli merciiler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesindeki haklarınızı ve taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.martasyemek.com.tr/kurumsal.html adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.martasyemek.com.tr/kurumsal.html adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

Yazının PDF belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Kameraları

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Martaş Yemek ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Hizmet binası içerisindeki idari ve diğer bölüm girişleri, ön bahçe ve bariyer kapıları, yemekhane girişi, çay ocağı, revir girişi, depo girişi, üretim ve kat koridorlarında bulunan toplamda (Şirketimizin ihtiyacına göre adet değişikliği hakkının saklı kalması kaydıyla) 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve Fiziksel mekan güvenliğinin temini Şirketin üretim ve ticari sırlarının korunması; Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel veri; hizmet binası içerisindeki güvenlik kameraları ile 7/24 kamera kaydı yapılarak işlenmekte ve kayıt işlemi İdari İşler, Üretim Müdürü ile Yönetici Asistanı tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i çerçevesindeki haklarınızı ve taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.martasyemek.com.tr/kurumsal.html adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi http://www.martasyemek.com.tr/kurumsal.html adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.

Yazının PDF belgesine buradan ulaşabilirsiniz.